KIRKON MEDIASÄÄTIÖN TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot:

Kirkon mediasäätiö sr
PL 210
00131 Helsinki

Rekisterinpitäjän edustajan nimi ja yhteystiedot:

Säätiön asiamies Juha Rajamäki
PL 210
00131 Helsinki
**@**

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Säätiön tarkoituksena on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoperustalta lähtien tukea ja edistää uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien sekä muiden sähköisen median hankkeiden tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa. Tätä tarkoitustaan säätiö toteuttaa jakamalla tukea kaksi kertaa vuodessa. Tuen hakua varten tuenhakija luovuttaa tukihakemuksessa pyydetyt henkilötiedot säätiölle päätöksen tekoa varten.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä:

Rekisteröityjen ryhmät muodostuvat kaksi kertaa vuodessa saapuvista tukihakemuksista ja niistä tehtävistä yhteenvedoista sekä tukea saaneiden hakijoiden tuen maksatuksiin liittyvistä tiedoista. Lisäksi rekisteröidyt ryhmät muodostuvat säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten säätiörekisteriä ja maksatuksia varten tarvittavista tiedoista.

Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä:

Rekisteröidyt tiedot käsittävät kaikkien tuenhakijoiden nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköposti, puhelin) sekä tukea saaneiden henkilöiden osalta em. tietojen lisäksi maksatusta varten tarvittavat henkilötunnus- ja pankkiyhteystiedot. Lisäksi rekisteröidyt tiedot sisältävät säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten osoite, henkilö- ja pankkiyhteystiedot sekä säätiölain edellyttämät lähipiiritiedot.

Tietojen saajat:

Hakemuksissa olevat tuenhakijoiden nimi- ja osoitetiedot annetaan säätiön hallituksen jäsenille hakemusten käsittelyä varten, lisäksi tukea saaneiden henkilöiden henkilötunnus- ja pankkiyhteystiedot ovat tuensaajan ja säätiön välillä tehtävän tukisopimuksen kautta säätiön asiamiehen hallussa sekä tuen maksatuksen hoitavan säätiön kirjanpitäjän hallussa. Yksittäisen apurahansaajan tietoja annetaan tuen myöntämiseen liittyvien määriteltyjen ehtojen (työskentelyn kesto ja myönnetyn apurahan määrä) täyttyessä Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle apurahansaajan eläkevakuutuksen järjestämiseksi (MYEL 141 b§). Hallintoelinten jäsenten tiedot luovutetaan Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin säätiölain edellyttämässä laajuudessaan. Tehdyistä tukipäätöksistä tiedotettaessa mainitaan tuetun hankkeen tekijän nimitieto.

Tietojen siirto EU:n / ETA:n ulkopuolelle:

Rekisteröityjä tietoja ei siirretä EU:n / ETA:n ulkopuolelle.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista:

Tukihakemuksista ja tukisopimuksista sekä niihin liittyvistä maksatustiedoista syntyvä rekisteri säilytetään asiamiehen hallussa olevalla erillisellä kovalevyllä ja sen kopiolla sekä tukisopimukset kirjallisina kansioissa. Nämä kaikki säilytetään lukitussa tilassa rekisterinpitäjän toimipaikassa. Lisäksi tukien maksatukseen liittyvät tiedot ovat kirjanpitäjän hallussa kansioissa sekä tietokoneen kirjanpito-ohjelmassa lukitussa työtilassa. Tukihakemukset ja niihin liittyvät liitteet jaetaan hallituksen jäsenille numeroiduilla muistitikuilla, jotka palautetaan asiamiehelle päätösprosessin jälkeen ja tyhjennetään. Tietoja ei siirretä mihinkään pilvipalveluihin.

Henkilörekisterin nimi

Kirkon mediasäätiön henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojen käsittely perustuu henkilötietolakiin (523/1999). 25.5.2018 alkaen oikeusperusteina Kirkon mediasäätiön toiminalle ovat tietosuoja-asetuksen 6.1 (a), 6.1 (b), 6.1. (e) ja 6.1. (f) artikla.

Tieto säilytysajasta:

Kaikki tukihakemukset säilytetään tuenhakuprosessin ajan ja poistetaan kaksi kuukautta ko. tuenhakukierroksen jälkeen lukuun ottamatta niitä hakemuksia, joille säätiö myöntää tukea. Näihin liittyvät tukihakemukset ja maksatustiedot säilytetään säätiön ja tuensaajan välillä allekirjoitetun tukisopimuksen mukaisen maksatusaikataulun sekä maksatukseen liittyvien lakien (kuten kirjanpitolaki) ja asetusten velvoitteiden ajan. Tukisopimukset säilytetään asiakirjojen säilytyksestä annettujen velvoitteiden mukaisesti. Säätiön hallintoelimille ja työntekijöille maksettavien palkkioiden ja korvausten tiedot säilytetään lakien ja asetusten velvoiteaikojen ajan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista ottaen huomioon lain edellyttämien tietojen säilyttämiseen liittyvät määräykset.

Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, **@**
www.tietosuoja.fi

 

Postiosoite
PL 210
00131 Helsinki
 

Käyntiosoite:
Eteläranta 8, Helsinki

 

Tietosuojaseloste
kts. lisää tästä