Förvaltning

Styrelsen

Stiftelsen företräds och dess ärenden handhas av styrelsen, som väljs för tre år åt gången. Kyrkostyrelsen utnämner stiftelsens styrelse på föredragning av delegationen. Vid behov kan Kyrkostyrelsen återförvisa utnämningsförslaget till delegationen för ny beredning. Styrelseordförande är på tjänstens vägnar kyrkans kommunikationsdirektor. I styrelsen ingår förutom ordföranden minst fyra, högst sex andra medlemmar. Med undantag av ordföranden utnämns suppleanter för styrelsemedlemmarna. Styrelsemedlemmarna ska vara sakkunniga inom stiftelsens område.

 

Förvaltningsrådet

Stiftelsens förvaltningsrådet övervakar och stöder stiftelsens verksamhet. Fårvaltningsrådet utgörs av de sammanslutningar som var med om att bilda stiftelsen sålunda att varje sammanslutning utser en medlem till delegationen. En medlems mandatperiod är tre år.

Postadress
PB 210
00131 Helsingfors
 

Besökadress:
Södra Kajen 8, Helsingfors

 

Ansök om stöd genom Kyrkans mediestiftelses stipendiesystem.