Stadgar

Stadgar för Kyrkans mediestiftelse

Godkända hos Patent- och registerstyrelsen 21. 9. 2005

Stiftelsens namn är Kirkon mediasäätiö, på svenska Kyrkans mediestiftelse, och hemort Helsingfors.

Stiftelsen har som syfte att stöda och främja produktion av religions- och livsåskådningsprogram som bygger på Finlands evangelisk-lutherska kyrkas värdegrund samt deras distribution och framförande i de nationella medierna.

Stiftelsen förverkligar sitt syfte med beaktande av de olika språkgrupperna i Finland genom att anvisa disponibla medel för bl. a. följande ändamål

1) programutvecklingsarbete

2) manuskript och programförberedelser

3) programproduktion

4) programdistribution

5) information, forskning, utbildning och utgivning som gäller och stöder programmen och denna programgenre

Stiftelsens egendom utgörs av grundkapitalet 50 000 € samt till stiftelsen influtna medel och övrig egendom. Stiftelsen kan ta emot understöd, donationer och testamenten och även på annat lämpligt sätt utöka sin egendom.

Stiftelsens egendom ska förvaltas med omsorg och ekonomiskt, och dess medel, såtillvida dessa inte direkt används för förverkligande av stiftelsens syfte, ska placeras på ett säkert och inkomstbringande sätt.

Grundkapitalet ska bevaras ominskat. Stiftelsens övriga intäkter och medel ska, efter att stiftelsens administrativa och övriga kostnader erlagts, användas för förverkligandet av stiftelsens syfte.

Stiftelsens organ är styrelsen och delegationen.

Stiftelsen företräds och dess ärenden handhas av styrelsen, som väljs för tre år åt gången. Kyrkostyrelsen utnämner stiftelsens styrelse på föredragning av delegationen. Vid behov kan Kyrkostyrelsen återförvisa utnämningsförslaget till delegationen för ny beredning. Styrelseordförande är på tjänstens vägnar kyrkans kommunikationsdirektor. I styrelsen ingår förutom ordföranden minst fyra, högst sex andra medlemmar. Med undantag av ordföranden utnämns suppleanter för styrelsemedlemmarna. Styrelsemedlemmarna ska vara sakkunniga inom stiftelsens område.

Styrelsemedlemmarna avgår sålunda att hälften av medlemmarna utnämns för en mandatperiod på två kalenderår då styrelsemedlemmarna utnämns för första gången. En medlem som står i tur att avgå kan omväljas för högst två på varandra följande perioder.

Styrelsen kan ta in ett ombud för stiftelsen och övriga nödvändiga tjänstemän.

Styrelsen utser bland sig en vice ordförande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då denne är förhindrad av vice ordföranden, när handhavandet av stiftelsens ärenden förutsätter detta. Kallelsen till styrelsemötena sänds skriftligen till varje medlem minst sju (7) dagar före mötet.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av medlemmarna utöver ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Besluten fattas med enkel röstmajoritet. När rösterna fördelar sig jämnt avgör ordförandens röst; vid val avgör dock lotten.

Över styrelsemötena ska föras protokoll där man antecknar fattade beslut och genomförda omröstningar. Protokollet undertecknas av mötesordföranden och minst en medlem som utsetts för detta på mötet.

Styrelsen har i uppgift att

1) vid behov utse tjänstemän för stiftelsen och besluta om deras arvoden

2) leda och utveckla stiftelsens verksamhet

3) ansvara för att stiftelsens egendom förvaltas med omsorg och ekonomiskt

4) besluta om de understöd som stiftelsen beviljar

Årligen på våren

5) upprätta en verksamhetsberättelse och ett bokslut

6) lämna in verksamhetsberättelsen, bokslutet samt revisionsberättelsen för behandling till delegationen

Årligen på hösten

7) upprätta verksamhetsplanen och budgeten för följande år samt lämna in dem till delegationen för behandling

Stiftelsens firma tecknas av styrelseordföranden och vice ordföranden tillsammans eller endera tillsammans med någon annan styrelsemedlem. Styrelsen kan ge stiftelsens tjänsteman rätt att teckna stiftelsens firma tillsammans med styrelseordföranden eller vice ordföranden.

Byte av styrelsemedlem och firmatecknare ska utan dröjsmål meddelas Patent- och registerstyrelsens stiftelseregister.

10§

Till styrelsemedlemmarna kan betalas ett rimligt mötesarvode och ett rimligt arvode för övrigt arbete som utförs till förmån för stiftelsen.

11§

Stiftelsens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Den första räkenskapsperioden avslutas 31. 12. 2005. Bokföringen och styrelsens berättelse om stiftelsens verksamhet under det föregående året ska efter styrelsens handläggning lämnas till revisorerna, som ska ge sin berättelse till styrelsen före utgången av april. Bestyrkta kopior av resultaträkningen och balansräkningen jämte bilagor, balansräkningens specifikationer samt verksamhets- och revisionsberättelserna ska tillställas Patent- och registerstyrelsen före utgången av juni.

12§

Stiftelsens delegation övervakar och stöder stiftelsens verksamhet. Delegationen utgörs av de sammanslutningar som var med om att bilda stiftelsen sålunda att varje sammanslutning utser en medlem till delegationen. En medlems mandatperiod är tre år. Om en medlem avgår mitt under mandatperioden ska den sammanslutning som utsett medlemmen utse en ny medlem i stället för den avgående för den resterande verksamhetsperioden.

Delegationen utser bland sig en ordförande och vice ordförande för ett år i taget. Samma person kan inte vara både ordförande eller vice ordförande för delegationen och styrelseordförande. Styrelseordföranden har närvaro- och yttranderätt på delegationens möten.

Delegationen sammanträder på kallelse av styrelse- eller delegationsordföranden, eller då denne är förhindrad av delegationens vice ordförande, när handhavandet av stiftelsens ärenden förutsätter detta, dock årligen till minst ett vår- och ett höstmöte. Delegationen ska sammankallas även då 1/3 av delegationens medlemmar kräver detta. Kallelsen till delegationens möten sänds skriftligen till varje medlem minst fjorton (14) dagar före mötet.

Delegationen är beslutsför när minst hälften av medlemmarna utöver ordföranden eller vice ordföranden är närvarande.

På delegationens vårmöte

  • presenteras styrelsens berättelse om stiftelsens verksamhet föregående år samt bokslutet
  • presenteras revisionsberättelsen
  • beslutas om fastställelse av bokslutet samt åtgärder som detta eventuellt föranleder
  • behandlas övriga ärenden som nämns i möteskallelsen

På delegationens höstmöte

  • fastställs den av stiftelsens styrelse upprättade verksamhetsplanen och budgeten för följande år
  • görs en framställan för Kyrkostyrelsen om val av styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå
  • beslutas om arvoden som utbetalas till delegationens och styrelsens medlemmar samt revisorerna
  • utses två revisorer och deras suppleanter för följande år; av revisorerna ska åtminstone den ena jämte sin suppleant vara en revisor eller ett revisionssamfund som godkänts av Centralhandelskammaren eller handelskammaren. Den andra av de ordinarie revisorerna ska åläggas att verka som övervakningsrevisor.
  • behandlas övriga ärenden som nämns i möteskallelsen

13§

Beslut om ändring av stiftelsens stadgar eller upplösning av stiftelsen ska fattas på delegationens ordinarie sammanträde med minst 2/3 röstmajoritet. För stadgeändringar och upplösning av stiftelsen behövs Kyrkostyrelsens samtycke.

Stadgeändringar ska fastställas av Patent- och registerstyrelsen och för upplösning av stiftelsen behövs Patent- och registerstyrelsens samtycke.

Om stiftelsen upplöses ska dess medel och egendom överlåtas till Kyrkostyrelsen för att användas för ändamål som specificeras i 3 §.

Postadress
PB 210
00131 Helsingfors
 

Besökadress:
Södra Kajen 8, Helsingfors

 

Ansök om stöd genom Kyrkans mediestiftelses stipendiesystem.