Utdelningsprinciper

Principerna för utdelning av understöd från kyrkans mediestiftelse

Godkända på styrelsens möte 20.1.2006

”Stiftelsens principer för utdelning av understöd fastställs på ett allmänt plan i 2 och 3 § i stadgarna: Stiftelsen anvisar disponibla medel för bl.a. följande ändamål
1) programutvecklingsarbete
2) manuskript och programförberedelser
3) programproduktion
4) programdistribution
5) information, forskning, utbildning och utgivning som gäller och stöder programmen och denna programgenre

Med program avses i stadgarna medieprodukter för olika medier. Bedömningskriterierna är evangelisk-lutherska kyrkans värdegrund samt produkternas rikstäckande karaktär, och den grundläggande utgångspunkten är att understöd beviljas program som handlar om religion och livsåskådning.

Vid behandlingen av ansökningar beaktas programförslagens planerade innehåll, det konstnärliga och tekniska utförandet samt målgruppen. Programmen ska vara högklassiga och professionellt gjorda. Andra projekt (3 § 5 mom.) som anknyter till programmen och programgenren ska vara i linje med det som konstateras om själva programmen.

Styrelsen fäster särskild uppmärksamhet vid programmens teman och bedömer dem bland annat ur följande synvinklar: Hur programmen väcker en medvetenhet hos tittarna om livets osynliga realitet, hur de behandlar kristet ansvar i det moderna samhället, hur de beaktar kärlek till nästan, kristet hopp, respekt för människovärde och mänskliga rättigheter, olika minoriteter, människor som är utslagna och människor som utsätts för påtryckning, rättvisa, gemensamt ansvar, strävan efter fred och försoning samt omsorg om natur och miljö. Dessutom kan man även bedöma kulturella och historiska synvinklar med anknytning till religion och livsåskådning.

Styrelsen fastställer årligen de insatsområden och målgrupper som har förtur när programstöd beviljas. När beslut fattas om utdelningsandelarna beaktas även olika mediers viktning och hur mångmedialt programmet planeras bli. Stiftelsen understöder inte programprojekt som kan räknas som normala andaktsprogram, eftersom dessa har ett eget produktionssystem, men kan däremot stöda projekt som syftar till att skapa nya sätt att tolka den kristna tron i medierna. Utifrån kyrkans värdegrund kan man även understöda program som handlar om andra religioner och livsåskådningar.

Stiftelsen delar ut understöd två gånger om året men förbehåller sig också möjligheten att reagera snabbare på viktiga programprojekt. Ansöknings- och utdelningstidtabellerna anges i detalj i anvisningarna för ansökan.

Stiftelsen delar årligen ut en i verksamhetsplanen fastställd del av sina disponibla medel i form av understöd, från vilka kostnaderna för stiftelsens verksamhet och administration först avdragits.

Personliga stipendier kan utdelas för programutveckling och manuskript, medan den som ansöker om understöd för egentlig produktion av program o.d. ska vara bokföringsskyldig, vilket innebär att sökanden ska vara ett produktionsbolag e.d.

Vid utdelningen av understöd beaktas övrig finansiering av programprojektet och hur säkert det är att projektet kommer att realiseras, bl.a. med hjälp av tidigare avsiktsförklaringar. Även programmedarbetarnas yrkesfärdighet och tidigare prestationer samt soliditet beaktas.

Anvisningarna för ansökan om understöd specificerar noggrannare i vilka olika produktionsskeden och under vilka förutsättningar understöd kan beviljas samt vilka förpliktelser som åläggs mottagaren.

Principerna och anvisningarna för utdelningen av understöd har lagts ut på stiftelsens webbplats. Där finns också blanketterna för ansökan om understöd.”

Läs mer om stiftelsens verksamhetsprinciper.

Postadress
PB 210
00131 Helsingfors
 

Besökadress:
Södra Kajen 8, Helsingfors

 

Ansök om stöd genom Kyrkans mediestiftelses stipendiesystem.