Verksamhetsprinciper

Kyrkans mediestiftelses verksamhetsprinciper

Godkända på styrelsens möte 20.1.2006

”Paragraferna 2 och 3 i stiftelsens stadgar anger riktlinjerna för stiftelsens verksamhetsprinciper. Stiftelsen ska stöda och främja produktion av religions- och livsåskådningsprogram som bygger på Finlands evangelisk-lutherska kyrkas värdegrund samt deras distribution och framförande i de nationella medierna. Med program avses i stadgarna medieprodukter som tagits fram för olika medier.

I praktiken ska verksamheten vara i linje med kyrkans strategi och informationsstrategi, så att de tyngdpunkter som lyfts fram i dessa beaktas i prioriteringen av programmen.

De medieprodukter och projekt som kommer till stiftelsen för behandling ska vara avsedda för rikstäckande distribution. Som kriterier för vad som är rikstäckande räknas till exempel den sändande kanalens täckningsområde, den målpublikvolym som programmet når på en gång och att programmet är gratis tillgängligt för alla. Tolkningen av dessa kriterier ska kunna preciseras i det skede när Finland övergår till digitala sändningar. Principerna måste också relateras till det medium för vilket programmet är avsett, med beaktande av televisionens, radions och de nya mediernas, såsom internets, olika arbetsmiljöer. Detta innebär att även programmens mångmediala och interaktiva karaktär ska beaktas. Vid beviljandet av understöd för medieprodukter och projekt ska man även beakta vårt lands olika språkgrupper.

Stiftelsens styrelse har en aktiv roll i beredningen och beslutsfattandet i anslutning till beviljandet av understöd. Även styrelsesuppleanternas expertis utnyttjas.

Stiftelsen håller kontakt med olika aktörer i branschen. För kontakterna ansvarar i första hand styrelsens ordförande och stiftelsens ombud med stöd av de övriga styrelsemedlemmarna.

Utgångspunkten för stiftelsens kommunikation ska vara öppenhet och opartiskhet.”

Läs mer om stiftelsens principer för utdelningen av understöd.

Postadress
PB 210
00131 Helsingfors
 

Besökadress:
Södra Kajen 8, Helsingfors

 

Ansök om stöd genom Kyrkans mediestiftelses stipendiesystem.