Anvisningar för ansökan

Dessa ansökningsanvisningar fokuserar närmast på ansökan om understöd för olika programprojekt, men följs i tillämpliga delar även för andra projekt som omfattas av stiftelsens understödsutdelning. Närmare uppgifter fås vid behov av stiftelsens ombud.

Med undantag av personer som ansöker om understöd för manuskript ska sökanden vara bokföringsskyldig.

1. Tidtabeller

Kyrkans mediestiftelse delar ut understöd två gånger om året, på våren och hösten. Ansökningstiderna läggs ut på denna webbplats. Beslut om understöd fattas inom cirka två månader efter avslutad ansökningstid.

Av särskilt vägande skäl kan stiftelsen även bevilja understöd vid andra tidpunkter. Beslutet om upptagning av en ansökan för behandling vid andra tidpunkter fattas av stiftelsens ombud.

2. Ansökningsdokument och ansökningsförfarande

Stiftelsens understöd söks med ansökningsblanketten på denna webbplats. Utöver den undertecknade ansökningsblanketten ska sökanden lämna in de bilagor som förutsätts i anvisningarna för ansökan. Ansökningsdokumenten ska vara i A4-format och maskinskrivna, och de ska levereras per e-post till stiftelsens adress. **@**
Sökanden ska själv se till att ansökningsdokumenten är framme inom den utsatta ansökningstiden. Försenade ansökningar beaktas inte. Ansökningsdokumenten och bilagorna returneras inte. Stiftelsen kan be sökanden om sådana tilläggsutredningar den anser nödvändiga.

3. Beslutsförfarande

Stiftelsens principer för utdelningen av understöd anger de synpunkter utifrån vilka ansökningarna bedöms. Sökande bör först ta del av dessa principer.

Beslutet om beviljande av understöd fattas alltid av styrelsen för Kyrkans mediestiftelse. Stiftelsens ombud presenterar ansökningarna för styrelsen. Styrelsens beslut meddelas sökandena direkt. Om de projekt som beviljats understöd berättas dessutom på stiftelsens webbplats och informeras offentligt. Beviljande av understöd förpliktar inte stiftelsen att senare understöda projektet på annat sätt. Stiftelsen kan även bevilja en mindre summa i understöd än den summa som söks. En förutsättning för beviljande av understöd, utöver de synpunkter som anges bland principerna för utdelningen av understöd, anses vara att sökanden även ansöker om annan finansiering för programmet och har avtalat om rikstäckande distribution .Stiftelsens beslut om understöd kan inte överklagas. Stiftelsen reserverar sig rätten att revidera ansökningsförfarandet vid behov.

4. Avtal

Stödmottagaren och stiftelsen undertecknar ett avtal, där villkoren för erhållande av stödet preciseras. Avtalet ska undertecknas inom tre (3) månader efter att beslutet om understöd offentliggjorts. Mottagaren ska se till att de upphovsrättsliga avtalen i anslutning till programprojekten är i laga ordning. Dessutom ska mottagaren se till att avtalen i anslutning till realiseringen av det projekt som understöds är lagenliga och att alla övriga lagstadgade plikter uppfylls på ett ändamålsenligt sätt. I avtalet fastställs även den tidtabell enligt vilken den helhet som är berättigad till understöd ska ha slutförts. Stiftelsens understöd får användas endast för det ändamål som fastställs i understödsavtalet.

När en sökande erhållit understöd från Kyrkans mediestiftelse för sitt projekt är denne skyldig att till programmets e.d. sluttexter bifoga ett omnämnande om att programmet eller projektet har erhållit understöd från Kyrkans mediestiftelse. Mottagaren är även skyldig att tillställa stiftelsen det infomaterial som behövs för presentation av det genomförda projektet på webbplatsen.

5. Utbetalning av beviljat understöd

Mottagaren ska meddela stiftelsen det bankkonto till vilket understödet betalas.

Understöd för manuskript utbetalas i regel i två delar: Del 1, 60 % av understödet, efter att avtalet undertecknats, och del 2, 40 % av understödet, när slutrapporten har godkänts av stiftelsen. När mottagaren är en arbetsgrupp ska stiftelsen tillställas ett inbördes avtal mellan medlemmarna där man slår fast ägandet av rätten till manuskriptet och avtalar om fördelningen av understödet mellan medlemmarna.

Produktionsstöd utbetalas i fyra delar:

  1. Del 1, 20 % av understödet, efter att avtalet undertecknats
  2. Del 2, 40 % av understödet, när inspelningen eller det egentliga programarbetet inleds
  3. Del 3, 20 % av understödet, när programredigeringen inleds
  4. Del 4, 20 % av understödet, efter att slutrapporten godkänts

Övriga understöd beviljas i regel i två delar som fastställs separat.

Om avtalet inte undertecknas eller om understödet inte tas ut inom den överenskomna tiden återbördas understödet till stiftelsen. Att tidtabellen följs ligger på mottagarens ansvar.

6. Projektuppföljning

Med undantag av privatpersoner som erhållit understöd för manuskript ska mottagaren sköta sin bokföring på det sätt som förutsätts i bokföringslagen och bokföringsförordningen samt iaktta god bokföringssed. Stiftelsen har rätt att granska mottagarens bokföring på mottagarens bekostnad. Den plan som presenteras i ansökan får efter att understöd beviljats inte ändras utan stiftelsens tillstånd. Om väsentliga ändringar inträffar i kostnadskalkylen för det projekt som presenteras i ansökan ska mottagaren omedelbart meddela stiftelsen om detta skriftligen samt redogöra för projektfinansieringen. Om dessa utredningar saknas kan utbetalningen av understöd avbrytas. Anmälningsskyldigheten gäller också då kostnadskalkylen underskrids.

Om projektet av någon anledning inte realiseras eller om det avbryts ska stiftelsen omedelbart meddelas om detta.Då kan beviljat understöd vid behov återkrävas. En förutsättning för utbetalningen av understöd som beviljats av stiftelsen är att den övriga projektfinansieringen realiseras.

7. Slutrapport

Mottagaren av understöd från stiftelsen ska inom den i avtalet utsatta tiden lämna in en skriftlig slutrapport till stiftelsen. När det gäller understöd för manuskript består slutrapporten av det färdiga manuskriptet. Av slutrapporten gällande produktionsstöd ska framgå de realiserade kostnaderna för produktionen, vilkas riktighet intygas av mottagaren, samt en jämförelse mellan dessa och kostnadskalkylen. Detsamma gäller för övriga projekt för vilka en kostnadskalkyl förutsätts. För projekt som beviljats 20 000 euro eller mer i understöd ska kostnadsutredningen vara bestyrkt av en revisor. Mottagaren är skyldig att tillställa stiftelsen en kopia av det färdiga programmet (VHS/DVD/CD e.d.).

8. Övriga villkor

Om produktionen eller projektet inte färdigställs i enlighet med de villkor som fastställs i avtalet, eller om mottagaren underlåter att iaktta villkoren och bestämmelserna i understödsanvisningarna eller understödsavtalet, har stiftelsen rätt att avbryta utbetalningen av understöd eller häva understödsavtalet och återkräva det dittills utbetalda understödet.

Frånvaron av en slutrapport och ouppfyllda avtalsvillkor utgör i sig även ett hinder för erhållande av nytt understöd.


doc liite

Ansökningsblanketten

Postadress
PB 210
00131 Helsingfors
 

Besökadress:
Södra Kajen 8, Helsingfors

 

Ansök om stöd genom Kyrkans mediestiftelses stipendiesystem.