Säätiön säännöt

KIRKON MEDIASÄÄTIÖ rekisteröity säätiö –nimisen säätiön säännöt

 

Säätiön nimi on Kirkon mediasäätiö sr, ruotsiksi Kyrkans mediestiftelse sr ja kotipaikka Helsinki

Säätiön tarkoituksena on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoperustalta lähtien tukea ja edistää uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien sekä muiden sähköisen median hankkeiden tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ottaen huomioon maamme eri kieliryhmät osoittamalla käytettävissä olevia varoja mm. seuraaviin tarkoituksiin

1) ohjelmien kehittämistyöhön

2) ohjelmien käsikirjoittamiseen ja ennakkovalmisteluun

3) ohjelmien tuottamiseen

4) ohjelmien levittämiseen

5) ohjelmia ja ohjelma-aluetta koskevaan ja tukevaan tiedotus-, tutkimus-, koulutus- ja julkaisutoimintaan

Säätiön omaisuuden muodostavat peruspääoma 50 000 €, sekä säätiölle kertyvät varat ja muu omaisuus. Säätiö voi vastaanottaa avustuksia, lahjoja ja testamentteja sekä muutoinkin sopivin tavoin kartuttaa omaisuuttaan.

Säätiön omaisuutta on hoidettava huolellisesti ja taloudellisesti ja sen varat, sikäli kuin niitä ei välittömästi käytetä säätiön tarkoitusperien toteuttamiseen, on sijoitettava suunnitelmallisesti.

Peruspääoma on säilytettävä vähentymättömänä. Säätiön saamat muut tulot ja varat on, sitten kun säätiön hallinto- ja muut kulut on suoritettu, käytettävä säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.

Säätiön toimielimiä ovat hallitus ja hallintoneuvosto

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Kirkkohallitus nimittää hallintoneuvoston esityksestä säätiön hallituksen. Tarvittaessa kirkkohallitus voi palauttaa nimitysesityksen hallintoneuvostolle uudelleen valmisteltavaksi. Hallituksen puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkon viestintäjohtaja. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä, enintään kuusi muuta jäsentä. Puheenjohtajaa lukuun ottamatta jäsenille nimitetään varajäsenet. Hallituksen jäsenten tulee olla säätiön toimialan asiantuntijoita.

Hallituksen jäsenten kesken noudatetaan erovuoroisuutta siten, että hallituksen jäseniä ensi kertaa nimitettäessä puolet jäsenistä nimitetään kaksi kalenterivuotta kestäväksi toimikaudeksi. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen enintään kahdeksi peräkkäiseksi kaudeksi.

Hallitus voi ottaa säätiölle asiamiehen ja muut tarpeelliset toimihenkilöt

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta säätiön asioiden hoidon sitä vaatiessa. Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan hallituksen sopimalla tavalla kullekin jäsenelle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

Hallituksen tehtävänä on

1) nimittää tarvittaessa säätiön toimihenkilöt ja päättää heidän palkkiostaan

2) johtaa ja kehittää säätiön toimintaa

3) vastata säätiön omaisuuden suunnitelmallisesta hoidosta

4) päättää säätiön myöntämästä tuesta

Vuosittain keväällä

5) laatia toimintakertomus ja tilinpäätös

6) lähettää toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus hallintoneuvoston käsiteltäväksi ja vahvistettavaksi

Vuosittain syksyllä

7) laatia seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio ja lähettää ne hallintoneuvoston käsiteltäväksi ja vahvistettavaksi

Säätiötä edustaa hallitus. Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön edustamaan säätiötä yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

Hallituksen jäsenen ja säätiön edustajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

10§

Hallituksen jäsenille saadaan maksaa tavanomainen kokouspalkkio ja tavanomainen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

11§

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2005. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava hallituksen käsittelyn jälkeen tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa hallitukselle huhtikuun kuluessa. Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle kesäkuun loppuun mennessä

12§

Säätiön hallintoneuvosto valvoo ja tukee säätiön toimintaa. Hallintoneuvoston muodostavat säätiön perustajayhteisöt siten, että kukin perustajayhteisö valitsee hallintoneuvostoon yhden jäsenen ja tälle varahenkilön. Hallintoneuvostossa on siten 25 jäsentä ja 25 varahenkilöä. Jäsenen sekä hänen varahenkilönsä toimikausi on kolme vuotta. Mikäli jäsen tai varahenkilö eroaa kesken toimikauden, hänet valinnut perustajayhteisö valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen tai varahenkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Luettelo Kirkon mediasäätiön perustajayhteisöistä:

Espoon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä

Helsingin seurakuntayhtymä

Hyvinkään seurakunta

Hämeenlinna - Vanajan seurakunta

Imatran seurakunta

Joensuun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä

Jyväskylän seurakunta (alun perin kaupunkiseurakunta)

Järvenpään seurakunta

Kajaanin seurakunta

Kokkolan seurakuntayhtymä

Kotka-Kymin seurakunta (alun perin Kotkan evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä)

Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä

Lahden seurakuntayhtymä

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta (alun perin Mikkelin seurakuntayhtymä)

Nurmijärven seurakunta

Oulun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä

Porin evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä

Rovaniemen seurakunta

Seinäjoen seurakunta

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Tuusulan seurakunta

Vaasan seurakuntayhtymä

Vantaan seurakuntayhtymä
Kirkkohallitus

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 1 kalenterivuodeksi kerrallaan. Sama henkilö ei voi toimia hallintoneuvoston puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallintoneuvoston kokouksissa.

Hallintoneuvosto kokoontuu hallintoneuvoston puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kutsusta säätiön asioiden sitä vaatiessa, kuitenkin vuosittain vähintään kevät- ja syyskokoukseen. Hallintoneuvosto on kutsuttava koolle myös, mikäli 1/3 hallintoneuvoston jäsenistä sitä vaatii. Kutsu hallintoneuvoston kokouksiin toimitetaan hallintoneuvoston sopimalla tavalla kullekin jäsenelle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään puolet nimitetyistä jäsenistä.

Hallintoneuvoston kevätkokouksessa

 1. esitetään hallituksen kertomus säätiön edellisen vuoden toiminnasta ja tilinpäätös

 2. esitetään tilintarkastuskertomus

 3. päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä joihin se mahdollisesti antaa aihetta

 4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  Hallintoneuvoston syyskokouksessa

 1. vahvistetaan säätiön hallituksen laatima seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

 2. tehdään esitys kirkkohallitukselle säätiön hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle

 3. päätetään hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavista palkkioista

 4. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varahenkilönsä seuraavaksi vuodeksi. Toinen varsinaisista tilintarkastajista on määrättävä toimimaan valvontatilintarkastajana

 5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13§

Päätös säätiön sääntöjen muuttamisesta on tehtävä hallintoneuvoston varsinaisessa kokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä. Päätös säätiön purkamisesta on tehtävä hallintoneuvoston varsinaisessa kokouksessa siten, että sitä kannattaa vähintään 2/3 hallintoneuvoston kaikista jäsenistä. Sääntömuutoksiin ja säätiön purkamiselle on hankittava Kirkkohallituksen suostumus.

Sääntöjen muutokselle on haettava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus ja säätiön purkamiselle patentti- ja rekisterihallituksen suostumus.

Siinä tapauksessa, että säätiö puretaan tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat ja omaisuus Kirkkohallitukselle käytettäväksi 3§:ssä määriteltyihin tarkoituksiin.

 

Hae tukea:

Kirkon mediasäätiön apurahajärjestelmä

 

Postiosoite:
PL 210
00131 Helsinki
 

Käyntiosoite:
Eteläranta 8, Helsinki


 

Tietosuojaseloste
ks. lisää tästä