Toimintaperiaatteet

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 20.1.2006

”Säätiön sääntöjen 2. § ja 3. § antavat suuntaviivat säätiön toimintaperiaatteille. Säätiön tarkoituksena on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoperustalta lähtien tukea ja edistää uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa. Säännöissä mainituilla ohjelmilla tarkoitetaan eri medioihin suunnattuja mediatuotteita.

Käytännössä toiminnan tulee olla linjassa kirkon strategian ja viestintästrategian kanssa, jolloin niissä esiin nostetut painopisteet on otettava huomioon ohjelmien priorisoinnissa.

Säätiön käsittelyyn tulevien mediatuotteiden ja hankkeiden tulee olla suunnattu valtakunnalliseen jakeluun. Valtakunnallisuuden kriteereinä pidetään esimerkiksi lähettävän kanavan peittoa, ohjelman yhdellä kerralla tavoittavan kohdeyleisön määrää ja että ohjelma on yhtäläisesti ja ilmaiseksi saatavilla. Näiden kriteereiden tulkintaa on voitava tarkentaa siinä vaiheessa, kun Suomessa siirrytään digitalisiin lähetyksiin. Periaatteet on myös suhteutettava siihen mediaan, johonka ohjelma on tarkoitettu, ottaen huomioon television, radion ja uusien medioiden, kuten internetin erilaiset toimintaympäristöt. Tämä tarkoittaa myös monimediallisuuden ja interaktiivisuuden huomioon ottamista. Tuettavien mediatuotteiden ja hankkeiden valinnassa on otettava huomioon myös maamme eri kieliryhmät.

Säätiön hallituksella on aktiivinen rooli tuenjaon valmistelussa ja päätöksenteossa. Myös hallituksen varajäsenten asiantuntemusta hyödynnetään.

Säätiö pitää yhteyttä alan eri toimijoihin. Yhteydenpidosta vastaavat ensisijaisesti hallituksen puheenjohtaja ja säätiön asiamies hallituksen muiden jäsenten tuella.

Säätiön viestinnän lähtökohtana tulee olla avoimuus ja tasapuolisuus.”

Postiosoite
PL 210
00131 Helsinki
 

Käyntiosoite:
Eteläranta 8, Helsinki

 

Tietosuojaseloste
ks. lisää tästä