Kirkon mediasäätiön tuenjaon periaatteet

Säätiö noudattaa tiettyjä periaatteitaan tuenjaossaan.

Kirkon mediasäätiön hallituksen kokouksessa 20.1.2006 §7 hyväksymät säätiön tuenjakoperiaatteet :

”Säätiön tuenjakoperiaatteet määritellään yleisellä tasolla sääntöjen 2. ja 3. §:ssä: Säätiö osoittaa käytettävissä olevia varoja mm. seuraaviin tarkoituksiin

1) ohjelmien kehittämistyöhön

2) ohjelmien käsikirjoittamiseen ja ennakkovalmisteluun

3) ohjelmien tuottamiseen

4) ohjelmien levittämiseen

5) ohjelmia ja ohjelma-aluetta koskevaan ja tukevaan tiedotus-, tutkimus-, koulutus- ja julkaisutoimintaan

Säännöissä mainituilla ohjelmilla tarkoitetaan eri medioihin suunnattuja mediatuotteita.

Niiden arviointikriteereinä ovat evankelis-luterilaisen kirkon arvoperusta ja valtakunnallisuus sekä peruslähtökohtana, että tukea myönnetään uskontoa ja elämänkatsomusta käsitteleville ohjelmille.

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon ohjelmaehdotusten suunniteltu sisältö, taiteellinen ja tekninen toteutus sekä kohderyhmä.

Ohjelmien tulee olla korkealaatuisia ja ammattitaitoisesti tehtyjä. Ohjelmiin ja ohjelma-alueeseen liittyvien muiden hankkeiden (3§:n 5 mom) tulee olla linjassa sen kanssa, mitä itse ohjelmista todetaan.

Hallitus kiinnittää erityistä huomiota ohjelmien teemoihin ja arvioi niitä muun muassa seuraavista näkökulmista: miten ohjelmat herättävät katsojissa tietoisuuden elämän näkymättömästä todellisuudesta, miten niissä käsitellään kristillistä vastuuta nyky-yhteiskunnassa, miten niissä otetaan huomioon lähimmäisen rakkaus, kristillinen toivo, ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioitus, erilaiset vähemmistöt, syrjityssä asemassa ja painostuksen kohteena olevat ihmiset, oikeudenmukaisuuteen, yhteisvastuullisuuteen, rauhaan ja sovintoon pyrkiminen sekä luonnon ja ympäristön varjeleminen.

Lisäksi voidaan myös arvioida käsiteltäviä uskontoon ja elämänkatsomukseen liittyviä kulttuurisia ja historiallisia näkökulmia.

Vuosittain hallitus määrittelee ne painopistealueet ja kohderyhmät joille suunnatut ohjelmat ovat tukea myönnettäessä etusijalla.

Jako-osuuksista päätettäessä otetaan huomioon myös eri medioiden painottuminen ja se, miten monimediallisuutta hyödynnetään.

Säätiö ei tue normaaleiksi hartausohjelmiksi luettavia ohjelmahankkeita, koska niille on olemassa oma tuotantojärjestelmänsä, mutta voi tukea hankkeita, joissa pyritään luomaan uusia tapoja tulkita kristillistä uskoa medioissa.

Kirkon arvoperustalta lähtien voidaan tukea myös muita uskontoja ja elämänkatsomuksia käsitteleviä ohjelmia.

Säätiö jakaa avustuksia kaksi kertaa vuodessa, mutta varaa mahdollisuuden reagoida myös lyhyemmällä aikavälillä merkittäviin ohjelmahankkeisiin. Haku- ja jakoajoista ilmoitetaan tarkemmin tukiohjeissa.

Säätiö jakaa vuosittain avustuksina toimintasuunnitelmassa määritellyn osan käytettävissä olevista varoistaan, joista on ensin vähennetty säätiön toimintaan ja hallintoon liittyvät kulut.

Ohjelmien kehittelyyn ja käsikirjoittamiseen voidaan jakaa henkilökohtaisia apurahoja, muuhun varsinaiseen toteutettavien ohjelmien tuotantoon yms. tukea hakevien tulee olla kirjanpitovelvollisia, jolla tällöin tarkoitetaan tuotantoyhtiötä tms.

Tukea jaettaessa otetaan huomion ohjelmahankkeen muu rahoitus ja varmuus hankkeiden toteutumisesta mm tehtyjen aiesopimusten avulla. Myös tekijöiden ammattitaito ja aikaisemmat näytöt sekä vakavaraisuus otetaan huomioon.

Tukiohjeistuksessa määritellään tarkemmin, missä tuotannon eri vaiheissa ja millä edellytyksillä tukea voidaan jakaa ja millaiset velvoitteet tuensaajalle asetetaan.

 

Hae tukea:

Kirkon mediasäätiön apurahajärjestelmä

 

Postiosoite:
PL 210
00131 Helsinki
 

Käyntiosoite:
Eteläranta 8, Helsinki


 

Tietosuojaseloste
ks. lisää tästä