Ohjeita tukihakemuksen täyttäjälle

Hakemuskaavakkeen mukana tulee lähettää myös seuraavat liitteet:

Käsikirjoitustuki:

 • ohjelman synopsis
 • ohjelman toteutussuunnitelma
 • käsikirjoituksen aikataulusuunnitelma
 • lyhyt esittely hakijasta ja hänen aikaisemmista töistään
 • mahdollinen tuottajan lausunto

Ennakkovalmistelu:

 • ohjelman yleisesittely
 • valmis käsikirjoitus
 • ohjelman toteutussuunnitelma
 • rahoitussuunnitelma ja selvitys jo myönnetystä rahoituksesta
 • yksityiskohtainen kustannusarvio
 • lyhyt esittely hakijasta ja hänen aikaisemmista töistään
 • ohjelman esittämiseen liittyvät suunnitelmat ja sopimukset

Tuotantotuki:

 • ohjelman sisällön esittely
 • valmis käsikirjoitus
 • tuotantosuunnitelma ja –aikataulu
 • rahoitussuunnitelma ja selvitys jo myönnetystä rahoituksesta
 • yksityiskohtainen kustannusarvio
 • lyhyt esittely tuen hakijasta ja ohjelmantekijöistä sekä heidän aikaisemmista töistään (myös mahdollisesti jonkun aikaisemman tuotannon  DVD, CD , linkki Vimeoon tms)
 • ohjelman esittämiseen liittyvät suunnitelmat ja sopimukset

Muut tuet:

 • hankkeen esittely, tavoitteet ja sisältö
 • hankkeen aikataulu
 • hankkeen toteutussuunnitelma
 • rahoitussuunnitelma
 • yksityiskohtainen kustannusarvio
 • hakijoiden esittely

Kaikkiin tukihakemuksiin on lisäksi liitettävä noin ½ A4-sivun mittainen vapaamuotoinen perustelu, miksi Kirkon mediasäätiön tulisi tukea juuri tätä hanketta.

Hakuohjeet

(tarkennettu 8.6.2006 ja 2.4.2007)

Nämä hakuohjeet keskittyvät lähinnä erilaisten ohjelmahankkeiden tuen hakemiseen, mutta niitä noudatetaan soveltuvin osin myös muissa säätiön tuenjaon piiriin kuuluvissa hankkeissa. Lisätietoja saa tarvittaessa säätiön asiamieheltä.

Käsikirjoitustuen hakijaa lukuun ottamatta tuenhakijan tulee olla kirjanpitovelvollinen.

1. Aikataulut

Kirkon mediasäätiö jakaa tukea kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Hakuajat ovat nähtävillä näillä verkkosivuilla. Tukipäätökset tehdään n. 2 kk:n kuluessa hakuajan päättymisestä.

Erityisen painavista syistä säätiö voi jakaa tukea myös hakuaikojen ulkopuolella. Päätöksen hakemuksen käsittelyyn ottamisesta hakuaikojen ulkopuolella tekee säätiön asiamies.

2. Hakupaperit ja –menettely

Säätiön tukea anotaan käyttäen näillä verkkosivuilla olevaa hakukaavaketta. Allekirjoitetun hakukaavakkeen lisäksi on toimitettava tukiohjeissa edellytetyt liitteet. Hakupaperit liitteineen tulee  toimittaa ensisijaisesti sähköisessä muodossa sähköisen haon osoitteeseen tai poikeustapauksessa postitse tai henkilökohtaisesti säätiön osoitteeseen. Tuenhakijan tulee huolehtia siitä, että hakupaperit ovat perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakupapereita ja liitteitä ei palautetta. Säätiö voi pyytää tuenhakijalta tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä.

3. Päätösmenettely

Säätiön tuenjakoperiaatteissa on esiteltynä niitä näkökohtia, joiden pohjalta hakemuksia arvioidaan. Tuenhakijoiden on syytä ensin tutustua näihin periaatteisiin.

Tuen myöntämisestä päättää aina Kirkon mediasäätiön hallitus. Säätiön asiamies esittelee hakemukset hallitukselle. Hallituksen päätökset ilmoitetaan sähköpostitse kaikille tuenhakijoille suoraan. Lisäksi myönteisen tukipäätöksen saaneet hankkeet esitellään säätiön verkkosivuilla ja niistä tiedotetaan julkisuuteen. Myönteinen tukipäätös ei velvoita säätiötä tukemaan hanketta myöhemmin muulla tavalla. Säätiö voi myöntää tuen myös anottua määrää pienempänä. Pääsääntöisesti tuenjakoperiaatteissa mainittujen näkökulmien lisäksi tuen myöntämisen edellytyksenä ohjelmahankkeille pidetään sitä, että ohjelmalle hankitaan myös muuta rahoitusta ja sille on sovittuna valtakunnallinen jakelu. Säätiön säännöissä mainittu ohjelmien levittäminen tarkoittaa valtakunnallista levittämistä eikä rajatulle kohderyhmälle suunnattua levittämistä. Lisäksi on huomattava, että koulutustukea ei myönnetä perustutkintojen suorittamiseen vaan ohjelma-alueen täydentävään ja syventävään ammatilliseen koulutukseen. Säätiön tekemästä tukipäätöksestä ei voi valittaa. Säätiö varaa itselleen oikeuden tarkentaa hakumenettelyä tarvittaessa.

4. Sopimukset

Tuensaajan ja säätiön välillä allekirjoitetaan sopimus, jossa määritellään tuensaamiseen liittyvät ehdot. Sopimus tulee allekirjoittaa neljän (4) kuukauden kuluessa tukipäätöksen julkistamisesta. Tuensaajan tulee huolehtia, että ohjelmahankkeisiin liittyvät tekijänoikeudelliset sopimukset on hoidettu. Samoin tuensaajan tulee huolehtia siitä, että tuettavan hankkeen toteuttamiseen liittyvät sopimukset ovat lainmukaisia ja että kaikki muut lakisääteiset velvoitteet hoidetaan asianmukaisesti. Sopimuksessa määritellään myös aikataulu, johon mennessä tukeen oikeutettu asiakokonaisuus on hoidettava. Säätiön tuki saadaan käyttää ainoastaan tukisopimuksessa sovittuun tarkoitukseen.

Kun hakija on saanut Kirkon mediasäätiön tukea hankkeeseensa, on tuensaaja velvollinen liittämään ohjelman tms. loppukrediitteihin maininnan, että ohjelma tai hanke on saanut Kirkon mediasäätiön tukea. Tuensaaja on myös velvollinen toimittamaan säätiölle tarvittavaa tiedotusmateriaalia toteutuneen hankkeen verkkosivuilla esittelyä varten. Säätiöllä on oikeus esittää tuettavaa ohjelmaa korvauksetta säätiön toimialaan kuuluvissa tilaisuuksissa.

5. Myönnetyn tuen maksatus

Tuensaajan on ilmoitettava säätiölle pankkitili, jolle tuki maksetaan.

Käsikirjoitustuki maksetaan pääsääntöisesti kahdessa osassa: 1. osa, 60 % tuesta, sopimuksen allekirjoituksen jälkeen ja 2. osa, 40 % tuesta, kun loppuselvitys on hyväksytty säätiössä. Jos tuensaaja on työryhmä, säätiölle on toimitettava jäsenten keskinäinen sopimus jossa määritellään käsikirjoituksen oikeuksien omistus ja sovitaan tuen jakautumisesta jäsenten kesken.

Tuotantotuki maksetaan neljässä osassa

 1. osa, 20 % tuesta, sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen
 2. osa, 40 % tuesta, kun kuvaukset tai varsinainen ohjelmanteko alkaa
 3. osa, 20 % tuesta, kun ohjelman jälkityöstö alkaa
 4. osa, 20 % tuesta, loppuselvityksen hyväksymisen jälkeen

Ennen tuotantotuen maksatusta tuensaajan on toimitettava ajantasalla olevat todistukset verojen ja työeläkkeiden maksamisesta.

Muu tuki myönnetään pääsääntöisesti kahdessa erikseen sovittavassa osassa.

Mikäli sopimusta ei allekirjoiteta tai tukea ei nosteta sovitussa aikataulussa, se palautuu takaisin säätiön käyttöön. Aikataulun seuranta on tuensaajan vastuulla.

6. Hankkeen seuranta

Käsikirjoitustukea saaneita yksityishenkilöitä lukuun ottamatta tuensaajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja -asetusten edellyttämällä tavalla ja noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Säätiöllä on oikeus tuensaajan kirjanpidon tarkistamiseen tuensaajan kustannuksella. Hakemuksessa esitettyä suunnitelmaa ei saa tuen myöntämisen jälkeen muuttaa ilman säätiön lupaa. Jos hakemuksessa esitellyn hankkeen kustannusarviossa tapahtuu oleellisia muutoksia, siitä on ilmoitettava välittömästi kirjallisesti säätiölle ja selvitettävä, miten hankkeen rahoitus aiotaan hoitaa. Ilman näitä selvityksiä tuenmaksatus voidaan keskeyttää. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös tilannetta, jossa kustannusarvio alittuu.

Mikäli hanke ei jostain syystä toteudu tai se keskeytyy, siitä on ilmoitettava välittömästi säätiölle. Tällöin jo myönnetty tuki voidaan tarvittaessa periä takaisin. Säätiön myöntämän tuen maksatuksen edellytyksenä on, että hankkeen muu rahoitus toteutuu.

7. Loppuselvitys

Säätiön tuensaajan on sopimuksessa mainittuun päivämäärään mennessä annettava säätiölle kirjallinen loppuselvitys. Käsikirjoitustuen osalta loppuselvitys on valmistunut käsikirjoitus. Tuotantotuen loppuselvityksessä tulee esittää tuensaajan oikeaksi vakuuttama tuotannon toteutuneet kustannukset ja niiden vertailu kustannusarvioon. Tämä koskee myös muita hankkeita, joissa edellytetään kustannusarviota Jos hankkeelle on myönnetty tukea vähintään 20.000 euroa, kustannusselvityksen tulee olla tilintarkastajan varmentama. Tuensaaja on velvollinen toimittamaan säätiölle kopion valmiista ohjelmasta ( DVD / CD tms).

8. Muut ehdot

Mikäli tuotanto tai hanke ei valmistu sopimuksessa sovittujen ehtojen mukaisesti tai jos tuensaaja jättää noudattamatta tukiohjeistuksen tai tukisopimuksen ehtoja ja määräyksiä, säätiöllä on oikeus keskeyttää tuen maksaminen tai purkaa tukisopimus ja periä siihen asti maksamansa tuki takaisin.

Loppuselvityksen puuttuminen tai sopimusehtojen noudattamatta jättäminen on myös este uuden tuen saamiselle.

Postiosoite
PL 210
00131 Helsinki
 

Käyntiosoite:
Eteläranta 8, Helsinki

 

Tietosuojaseloste
kts. lisää tästä