Ohjeita tukihakemuksen täyttäjälle

 

Kaikkia Kirkon mediasäätiön tukia haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta. Seuraava hakukierros päättyy 5.4.2024 klo 16. 

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet:

Käsikirjoitustuki:

 • vapaamuotoinen perustelu, miksi Kirkon mediasäätiön tulisi tukea juuri tätä hanketta
 • ohjelman synopsis
 • ohjelman toteutussuunnitelma
 • käsikirjoituksen aikataulusuunnitelma
 • lyhyt esittely hakijasta ja hänen aikaisemmista töistään
 • mahdollinen tuottajan lausunto

 

Ennakkovalmistelu:

 • vapaamuotoinen perustelu, miksi Kirkon mediasäätiön tulisi tukea juuri tätä hanketta
 • ohjelman yleisesittely
 • valmis käsikirjoitus
 • ohjelman toteutussuunnitelma
 • rahoitussuunnitelma ja selvitys jo myönnetystä rahoituksesta
 • yksityiskohtainen kustannusarvio
 • lyhyt esittely hakijasta ja hänen aikaisemmista töistään
 • ohjelman esittämiseen liittyvät suunnitelmat ja sopimukset

 

Tuotantotuki:

 • vapaamuotoinen perustelu, miksi Kirkon mediasäätiön tulisi tukea juuri tätä hanketta
 • ohjelman sisällön esittely
 • valmis käsikirjoitus
 • tuotantosuunnitelma ja -aikataulu
 • rahoitussuunnitelma ja selvitys jo myönnetystä rahoituksesta
 • yksityiskohtainen kustannusarvio
 • lyhyt esittely tuen hakijasta ja ohjelmantekijöistä sekä heidän aikaisemmista töistään (myös mahdollisesti jonkun aikaisemman tuotannon DVD, CD, linkki Vimeoon tms.)
 • ohjelman esittämiseen liittyvät suunnitelmat ja sopimukset

 

Muut tuet:

 • vapaamuotoinen perustelu, miksi Kirkon mediasäätiön tulisi tukea juuri tätä hanketta
 • hankkeen esittely, tavoitteet ja sisältö
 • hankkeen aikataulu
 • hankkeen toteutussuunnitelma
 • rahoitussuunnitelma
 • yksityiskohtainen kustannusarvio
 • hakijoiden esittely

 

Hakuohjeet

(tarkennettu 15.2.2023)

Nämä hakuohjeet keskittyvät lähinnä erilaisten ohjelmahankkeiden tuen hakemiseen, mutta niitä noudatetaan soveltuvin osin myös muissa säätiön tuenjaon piiriin kuuluvissa hankkeissa. Lisätietoja saa tarvittaessa säätiön asiamieheltä.

Käsikirjoitustuen hakijaa lukuun ottamatta tuenhakijan tulee olla kirjanpitovelvollinen.

1. Aikataulut

Kirkon mediasäätiö jakaa tukea kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Hakuajat ovat nähtävillä näillä verkkosivuilla. Tukipäätökset tehdään n. 2 kk:n kuluessa hakuajan päättymisestä.

Erityisen painavista syistä säätiö voi jakaa tukea myös hakuaikojen ulkopuolella. Päätöksen hakemuksen käsittelyyn ottamisesta hakuaikojen ulkopuolella tekee säätiön asiamies.

2. Hakumenettely

Säätiön tukea anotaan käyttäen näillä verkkosivuilla olevaa hakujärjestelmää. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Säätiö voi pyytää tuenhakijalta tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä.

3. Päätösmenettely

Säätiön tuenjakoperiaatteissa on esiteltynä niitä näkökohtia, joiden pohjalta hakemuksia arvioidaan. Tuenhakijoiden on syytä ensin tutustua näihin periaatteisiin.

Tuen myöntämisestä päättää aina Kirkon mediasäätiön hallitus. Hallituksen päätökset ilmoitetaan kaikille tuenhakijoille suoraan. Lisäksi myönteisen tukipäätöksen saaneet hankkeet esitellään säätiön verkkosivuilla ja niistä tiedotetaan julkisuuteen. Säätiön tekemästä tukipäätöksestä ei voi valittaa.

Myönteinen tukipäätös ei velvoita säätiötä tukemaan hanketta myöhemmin muulla tavalla. Säätiö voi myöntää tuen anottua määrää pienempänä.

Pääsääntöisesti tuenjakoperiaatteissa mainittujen näkökulmien lisäksi tuen myöntämisen edellytyksenä ohjelmahankkeille pidetään sitä, että ohjelmalle hankitaan myös muuta rahoitusta ja sille on sovittuna valtakunnallinen jakelu. Säätiön säännöissä mainittu ohjelmien levittäminen tarkoittaa valtakunnallista levittämistä eikä rajatulle kohderyhmälle suunnattua levittämistä. Lisäksi on huomattava, että tukea ei myönnetä media-alan koulutuksen perustutkintoihin liittyviin ohjelmahankkeisiin. Säätiö varaa itselleen oikeuden tarkentaa hakumenettelyä tarvittaessa.

4. Tuensaajan sitoumus

Tuensaajan ja säätiön välillä sovitaan tuenjaon maksun periaatteista 4 kuukauden kuluessa tukipäätösten julkaisemisesta. Mikäli tukisumma ylittää 15 000 euroa tuensaajan ja Kirkon mediasäätiön välillä tehdään kirjallinen sopimus.

Tuensaajan tulee huolehtia, että ohjelmahankkeisiin liittyvät tekijänoikeudelliset sopimukset on hoidettu. Samoin tuensaajan tulee huolehtia siitä, että tuettavan hankkeen toteuttamiseen liittyvät sopimukset ovat lainmukaisia ja että kaikki muut lakisääteiset velvoitteet hoidetaan asianmukaisesti. Säätiön tuen saa käyttää ainoastaan hakemuksessa sovittuun tarkoitukseen.

Kun hakija on saanut Kirkon mediasäätiön tukea hankkeeseensa, tuensaaja on velvollinen liittämään ohjelman tms. loppukrediitteihin maininnan, että ohjelma tai hanke on saanut Kirkon mediasäätiön tukea. Tuensaaja on myös velvollinen toimittamaan säätiölle tarvittavaa tiedotusmateriaalia toteutuneen hankkeen verkkosivuilla esittelyä varten. Säätiöllä on oikeus esittää tuettavaa ohjelmaa korvauksetta säätiön toimialaan kuuluvissa tilaisuuksissa.

 

5. Myönnetyn tuen maksatus

Tuki maksetaan pääsääntöisesti kahdessa osassa: 1. osa, 50 % tuesta, sopimuksen allekirjoituksen jälkeen ja 2. osa, 50 % tuesta, kun loppuraportti on hyväksytty säätiössä. Jos tuensaaja on työryhmä, säätiölle on toimitettava jäsenten keskinäinen sopimus, jossa määritellään käsikirjoituksen oikeuksien omistus ja sovitaan tuen jakautumisesta jäsenten kesken.

Ennen tuotantotuen maksatusta tuensaajan on toimitettava ajan tasalla olevat todistukset verojen ja työeläkkeiden maksamisesta.

Mikäli tukea ei nosteta sovitussa aikataulussa, se palautuu takaisin säätiön käyttöön. Aikataulun seuranta on tuensaajan vastuulla.

6. Hankkeen seuranta

Käsikirjoitustukea saaneita yksityishenkilöitä lukuun ottamatta tuensaajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja -asetusten edellyttämällä tavalla ja noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Säätiöllä on tarvittaessa oikeus tuensaajan kirjanpidon tarkistamiseen tuensaajan kustannuksella. Hakemuksessa esitettyä suunnitelmaa ei saa tuen myöntämisen jälkeen muuttaa ilman säätiön lupaa. Jos hakemuksessa esitellyn hankkeen kustannusarviossa tapahtuu oleellisia muutoksia, siitä on ilmoitettava välittömästi kirjallisesti säätiölle ja selvitettävä, miten hankkeen rahoitus aiotaan hoitaa. Ilman näitä selvityksiä tuenmaksatus voidaan keskeyttää. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös tilannetta, jossa kustannusarvio alittuu.

Mikäli hanke ei jostain syystä toteudu tai se keskeytyy, siitä on ilmoitettava välittömästi säätiölle. Tällöin jo myönnetty tuki voidaan tarvittaessa periä takaisin. Säätiön myöntämän tuen maksatuksen edellytyksenä on, että hankkeen muu rahoitus toteutuu.

7. Loppuraportti

Säätiön tuensaajan on maksusuunnitelmassa mainittuun päivämäärään mennessä annettava säätiölle kirjallinen loppuraportti. Käsikirjoitustuen osalta loppuraportti on valmistunut käsikirjoitus. Tuotantotuen loppuraportissa tulee esittää yhteenveto ja arvio tehdystä työstä ja  tuensaajan oikeaksi vakuuttama tuotannon toteutuneet kustannukset ja niiden vertailu kustannusarvioon. Tämä koskee myös muita hankkeita, joissa edellytetään kustannusarviota. Jos hankkeelle on myönnetty tukea yli 15 000 euroa, kustannusselvityksen tulee olla tilintarkastajan varmentama. Tuensaaja on velvollinen toimittamaan säätiölle digitaalisen kopion valmiista ohjelmasta.

8. Muut ehdot

Kirkon mediasäätiö edellyttää tuensaajien noudattavan työssään kaikkia yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta annettuja lakeja ja määräyksiä sekä toimivan kaikin puolin eettisesti.

Mikäli tuotanto tai hanke ei valmistu sovittujen ehtojen mukaisesti tai jos tuensaaja jättää noudattamatta tukiohjeistuksen ehtoja ja määräyksiä, säätiöllä on oikeus keskeyttää tuen maksaminen ja periä siihen asti maksamansa tuki takaisin.

Loppuraportin puuttuminen tai muutoin selvittämätön tuki on myös este uuden tuen saamiselle.

Hae tukea:

Kirkon mediasäätiön apurahajärjestelmä

 

Postiosoite:
PL 210
00131 Helsinki
 

Käyntiosoite:
Eteläranta 8, Helsinki


 

Tietosuojaseloste
ks. lisää tästä